شیر سه راه برقی در پکیج دیواری چیست؟

شیر سه راه برقی در پکیج دیواری چیست؟

در پکیج های دو مبدل برای تغیر وضعیت کارکرد پکیج از حالت بهداشتی به گرمایش از شیر سه راهه استفاده می شود.

دو قطعه اصلی تشکیل دهنده شیر سه راهه یکی موتور شیر سه راهه و دیگری شفت (میله) است .